Avløpsvann

Kystlab tilbyr akkrediterte analyser av avløpsvann. Avløpsvann kan være industrielt avløpsvann, kommunalt avløpsvann, oljeholdig avløpsvann, spillvann og gråvann.

Kystlab AS tilbyr analyser av avløpsvann etter krav i Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) del 4, kapittel 11. Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Krav til analyser og hyppighet er avhengig av størrelsen på anleggene, følsomt eller ikke følsomt område og krav fra statlige forurensningsmyndigheter.

Analyser som vi utfører:

Suspendert stoff, mg/l
BOD-5, mgO/l
COD-Cr, mg/l
Total fosfor, mg/l
Total nitrogen, mg/l
pH
Olje (mineralolje), mg/l
Tungmetaller (for anlegg større enn 20 000 pe)

Alle analysene er akkrediterte og utføres etter standard som er henvist til i forskriften. Kystlab tilbyr raske analysesvar for disse analysene.
For utlevering av flasker eller for å bestille prøvetaking, vennligst ta kontakt med din nærmeste Kystlab-PerBIO avdeling.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden